ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

                   พันธกิจ
          1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและเต็มตาม  ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
          2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มารยาทงามอย่างไทยและปลูกจิตสำนึก ให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
          3. จัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายและเพียงพอ
          4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
          5. บริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ
          6. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก
          1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น คิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
2. ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง ประสงค์ และมีมารยาทงามอย่างไทย
          3. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมภายในโรงเรียน เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล
          5. สถานศึกษาบริหารจัดการด้านการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
          6. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
 
กลยุทธ์การพัฒนาในการปฏิบัติของสถานศึกษา
1. พัฒนาการเรียนการสอน ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และมีมารยาทงามอย่างไทย
          3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
          4. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
          6. ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
          มารยาทงาม ตามวิถีไทย
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
          การสอนรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม