ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
1.7 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
                   ปรัชญาของโรงเรียน
                             ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
                   วิสัยทัศน์โรงเรียน ปี 2559-2562
          โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มารยาทงามอย่างไทยและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง