ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนราษฎร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปัจจุบันมีห้องเรียนระดับประถม ๒๗ ห้องเรียนมัธยม ๓๗ ห้องเรียน ครู อาจารย์ ซึ่งประกอบด้วยครูโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าราชการครูช่วยราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราโชบายให้ขยายกิจการของโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นลำดับ โดยทรงเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้บุตรหลานของชาวชนบทได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ระดับเด็กเล็ก ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เมื่อเรียนจบแล้วก็สามารถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม หรือไปศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นทั้งสาขาวิชาชีพและระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ให้การรับรองวิทยฐานะเทียบเท่ากับโรงเรียนรัฐบาล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔
       สมัยนั้นในอำเภอหัวหินยังไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับเด็กจากครอบครัวที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยเด็กนักเรียนเหล่านั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด
       นายขวัญแก้ว วัชโรทัย อดีตรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผูถื้อใบอนุญาตในนามสำนักพระราชวังและผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ที่รับสนองพระราชภารกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อบริหารการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายโดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การจัดการศึกษาแก่เยาวชนของชาติเพื่อให้เป็นเด็กดี มีเมตตากรุณา และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต
        ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๓ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย อดีตผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล รองรับการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบุตรหลานของชาวบ้านทั่วไป เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดการศึกษาให้ครบวงจร
         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริในการพัฒนาการศึกษาให้มีความเสมอภาคกันทั่วประเทศ โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงเกิดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ในฐานะรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและความเสมอภาคทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นห่างไกล ให้ได้โอกาสเท่าเทียมโรงเรียนในเมือง โดยเรียนพร้อมกันทั่วประเทศจากเครื่องรับโทรทัศน์ออกอากาศสดผ่านดาวเทียม ดำเนินการสอนโดยคณะครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันศุภฤกษ์เปิดโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยให้โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแม่ข่ายในการนำเสนอสื่อการศึกษา โดยการสอนทางไกลสายสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ไปสู่โรงเรียนทั่วทุกแห่งของประเทศ เป็นการพระราชทานการศึกษาแก่นักเรียนไม่ว่าจะอยู่ ณ ส่วนใดของประเทศไทย